1 Mayıs 2024, Çarşamba

Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili Kanun, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Bu metin, Global Media Yayın Platformları A.Ş.’nun çalışanlarına ve stajyerlerine ait kişisel verilerin Kanun çerçevesinde işlenmesi kapsamındaki Global Media Yayın Platformları A.Ş.’nun beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu minvalde, metnin uygulama alanı, Global Media Yayın Platformları A.Ş.’nun çalışanlarına ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir. Lütfen bu aydınlatma yükümlülüğünü dikkatlice okuyarak, Global Media Yayın Platformları A.Ş. bünyesinde çalıştığınız süre zarfında işlenen verilerinize ilişkin prosedürleri inceleyiniz. Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Global Media Yayın Platformları A.Ş. Bilişim Yazılım Medya Teknoloji San. Ve Tic. A.Ş. (Global Media Yayın Platformları A.Ş. veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Bu metinde yer alan;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Çalışan: Global Media Yayın Platformları A.Ş.’nun resmi kayıtlarında yer alan personellerini,

Stajyer: Global Media Yayın Platformları A.Ş.’da staj yapmakta olan kişileri,

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1. Veri Kategorileri ve Veri Türleri

1. Çalışan Kimlik Bilgisi Ad-soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik bilgileri (cüzdan seri no, aile sıra no ve diğerleri), doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, paylaşılması halinde pasaport numarası, uyruk, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ehliyet numarası, varsa yabancı kimlik numarası, yaş grubu
İletişim Bilgisi Ev adresi, ikametgah posta adresi ve paylaştığı diğer adresler, e-posta, telefon / cep telefonu, çalışana tahsis edilen cep telefon numarası
Finansal Bilgi Banka hesap bilgileri, maaş bilgisi, borç bakiyesi, IBAN numarası, ödeme bilgileri, maaş haczi bilgileri, masraf bilgisi, tahsilat bilgisi, finansal veriler
Özlük ve Mesleki
Deneyim Bilgisi
İşe başlama/bitiş tarihi, departman, unvan, bordro bilgileri, izin durumu, ücret bilgileri, çalışan pozisyon bilgisi, teslim ve iade tarihleri, görev yeri ve görev tarihi bilgileri, SGK bilgileri, kıdem-ihbar bilgisi, öğrenim durumu, öğrenci belgesi diploma ve mezuniyet bilgisi, diploma fotokopisi, askerlik durumu ve askerlik belgesi, sürücü belgesi, , işe giriş / çıkış kayıtları (çalışan mesai saat bilgileri), AGİ bilgileri (Aile bildirim formu), referanslar, kişiye atanmış numara, kart kullanım bilgisi
Hukuki İşlem ve
Uyum Bilgisi
Sözleşmeler, dava dosyaları, vekaletname, adli ve idari makamlar tarafından bizimle paylaşılan diğer hukuki bilgiler
İşlem Güvenliği Pc/e-posta/sistem ve uygulama kullanıcı işlem bilgileri, internet trafik verileri (ağ hareketleri, URL bilgileri, IP adresi, MAC adresi ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri, siteye ilişkin geçmiş kullanım bilgileri, erişim saati, protokol tipi, protokol boyutu), Şirket ağlarına bağlantı esnasında log kayıtları, internet kullanım bilgileri, lokasyon bilgileri.
Ceza Mahkûmiyeti
ve Güvenlik Tedbirlerine
İlişkin Bilgiler
Adli sicil kayıtları
Biyometrik Veri Kapı girişlerinde kullanılan cihazlarla elde edilen parmak izi
Sağlık Verisi Boy, kilo, önceki sigorta poliçe bilgileri, özel sağlık sigortası zeyilname bilgileri, sağlık raporu ve diğer sağlık bilgileri, sağlık kurumlarından alınan çalışabilir raporu, kan grubu.
Yan Haklar ve
Menfaatler
Önceki sigorta poliçe bilgileri, prim bilgileri, araç ve cihaz tahsis bilgileri, bireysel emeklilik sigorta bilgileri, özel sağlık sigortası bilgileri, yemek kart kullanım bilgileri, özel sağlık sigortası zeyilname bilgileri.
Görsel ve İşitsel
Kayıtlar
CCTV kayıtları, fotoğraflar
Fiziksel Mekan
Güvenliği
Giriş çıkış bilgileri, CCTV kayıtları
Diğer (Acil durum kişi bilgisi, referans kişisi bilgisi ve aile bireylerine ilişkin bilgiler) Acil durumda ulaşılacak kişi bilgisi ve yakınlık derecesi, aile ve yakın bilgisi, irtibat kişisi, çocuk sayısı, eş meslek bilgisi, araç ve cihaz tahsis bilgileri, proje bilgileri, araca ilişkin diğer bilgiler, kiralama bilgileri, önceki sigorta poliçe bilgileri
2. Çalışan Yakını Kimlik Bilgisi Ad-soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik bilgileri (cüzdan seri no, aile sıra no vb.), doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, anne-baba adı, yakınlık derecesi, varsa yabancı kimlik numarası
İletişim Bilgisi Adres (ev), e-posta, telefon / cep telefonu
Finansal Bilgi Gelir bilgisi
Sağlık Bilgileri Sağlık bilgisi, boy kilo
Özlük ve Meslek Bilgisi Meslek, okul, bağlı bulunduğu kurum, öğrenci belgesi
3. Referans Kişisi Kimlik Bilgisi Ad-soyad
İletişim Bilgisi İletişim bilgisi (telefon numarası ve e-posta adresi)
Mesleki Deneyim Bilgisi Meslek
4. Çalışan İrtibat Kişisi Kimlik Bilgisi Ad-soyad
İletişim Bilgisi İletişim bilgisi (cep telefonu, ev telefonu)
5. Stajyer Kimlik Bilgisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik bilgileri (cüzdan seri no, aile sıra no ve diğerleri), doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, uyruk
İletişim Bilgisi İletişim bilgisi (telefon numarası ve e-posta adresi)
Özlük ve Mesleki Deneyim Kişiye atanmış numara, staj raporunda yer alan performans bilgileri ve staj detaylar, askerlik durumu, sürücü belgesi, eğitim bilgisi, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, iş tecrübesi, kurs/seminer/ sertifika / ödül ve takdir bilgisi, kart kullanım bilgisi
İşlem Güvenliği Pc/e-posta/sistem ve uygulama kullanıcı işlem bilgileri, internet trafik verileri (ağ hareketleri, URL bilgileri, IP adresi, MAC adresi ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri, siteye ilişkin geçmiş kullanım bilgileri, erişim saati, protokol tipi, protokol boyutu), Şirket ağlarına bağlantı esnasında log kayıtları, internet kullanım bilgileri
Biyometrik Veri Kapı girişlerinde kullanılan cihazlarla elde edilen parmak izi
Görsel İşitsel Kayıtlar CCTV kayıtları, fotoğraf
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş çıkış bilgileri, CCTV kayıtları

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirket, stajyer ve çalışanlarının iş başvurusu ve işe alım süreçlerinde, iş ilişkisinin devam ettiği süre boyunca ve ilişki sona erdikten sonra bazı sınırlı durumlarda kişisel verileri, Şirket nezdindeki her bir veri işleme faaliyeti sürecindeki detayı ile birlikte aşağıdaki yöntemler ile temin etmektedir:

 • İş başvurusu sırasında başvuru formu aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz kişisel verilerin çalışan ve stajyer tarafından fiziksel olarak iletmesi suretiyle otomatik olmayan yollarla;
 • Çalışan için; iş başvurusu sırasında CV vasıtasıyla paylaşılan kişisel verilerin, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Çalışan için; iş başvurusu sırasında gerçekleştirilen mülakatlarda sözlü ve yazılı olarak otomatik olmayan yollarla,
 • Çalışan için; iş başvuru sırasında sunulan referanslar ile telefon yolu ile iletişime geçilmesi suretiyle otomatik olarak,
 • Çalışan için; işe girişin sağlanması ve özlük dosyasının oluşturulabilmesi adına gerekli bilgi ve belgelerin fiziki olarak veya elektronik ortamda toplanması ve işe başlandığında çalışana kurum içi politikaların sunulması suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Çalışanın izin günlerinin belirlenmesi için, üçüncü kişi iş ortaklarımızdan ve diğer elektronik ortamlardan otomatik olan yollarla;
 • Çalışanlara yemek kartı tahsis edilmesi için çalışandan gerekli bilgilerin, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, çalışan ve stajyerin giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla otomatik olarak,
 • Çalışanlara araç tahsis edilmesi ve üzerlerine zimmetlenen araçlar ve çalışanlara ilişkin verilerin çalışanlardan yazılı form aracılığıyla otomatik olmayan yollarla,
 • Çalışan için; tedarik edilen araç kullanımınızın takibine ilişkin verileri Şirket’e ait taşıt araçlarına yerleştirilen takip cihazları ile otomatik olarak,
 • Çalışan için; üzerine zimmetlenen telefon ve bilgisayarlar ile otomatik olarak,
 • Çalışan ve stajyer için; Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla otomatik yollarla,
 • Çalışan için verilen eğitimler esnasında ve disiplin süreçlerinin yürütülmesi sırasında yazılı olarak veya bilgisayar aracılığıyla otomatik olarak veya otomatik olmayan yollarla,
 • Çalışan için, temin edilen özlük bilgilerinin bordrolama faaliyeti esnasında ilgili elektronik bordrolama sistemine girilmesi vasıtasıyla otomatik olarak,
 • Çalışan için, temin edilen özlük bilgilerinin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için kullanılması ile otomatik olarak,
 • Çalışan için, gerçekleştirilen memnuniyet anketleri ile otomatik olmayan yollarla,
 • Çalışanın bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasından faydalanılması için, çalışan tarafından fiziksel olarak iletmesi suretiyle otomatik olmayan yollarla;
 • Hukuki süreçlerin takibinde elektronik ortamda ve fiziki olarak otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Seyahat süreçlerinin organizasyonu esnasında elektronik ortamda ve fiziki olarak otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla fiziksel olarak otomatik olmayan yollarla temin ediyoruz.
 • Yabancı çalışanların çalışma ve oturma izni işlemlerinin yürütülmesi için kişisel verilerin çalışan tarafından, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Ofise gelen ve ofisten giden kargoların takibinin yapılması için çalışanlardan yazılı form aracığıyla veya üçüncü kişi iş ortaklarımızdan yazılı olarak otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Şirkete ait mali evrak, yönetim evrakı ve sözleşme asıllarının arşivlenmesi için çalışan veya üçüncü kişi iş ortakları tarafından fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Çalışanların maaş ve avans ödemelerinin gerçekleştirilmesi için çalışandan sözlü olarak ya da üçüncü kişi iş ortaklarımızın elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Çalışanın masraf takibinin ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi ve ürün/hizmet sipariş ve tedarik süreçlerinin yürütülmesi için çalışan tarafından elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan yollarla,
 • Şirket’in mali denetim süreçlerinin yürütülmesi için çalışanın yazılı veya sözlü olarak fiziksel ortamda veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Stajyer ve çalışanlardan, elektronik veri transferi ile (çerezler vasıtasıyla) otomatik yollardan.
ÇALIŞAN
Kimlik Bilgisi Ad-soyad, cinsiyet, tc kimlik numarası, tc kimlik bilgileri (cüzdan seri no, aile sıra no ve diğerleri), doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, paylaşılması halinde pasaport numarası, uyruk, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ehliyet numarası, varsa yabancı kimlik numarası Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
İletişim Bilgisi Ev adresi, ikametgah posta adresi ve paylaştığı diğer adresler, e-posta, telefon / cep telefonu, çalışana tahsis edilen cep telefon numarası
Finansal Ev adresi ve paylaşılan diğer adresler, e-posta, ev telefonu, cep telefonu Banka hesap bilgileri, maaş bilgisi, borç bakiyesi, IBAN numarası, ödeme bilgileri, maaş haczi bilgileri, masraf bilgisi, tahsilat bilgisi, finansal veriler
Özlük Bilgisi İş başlama/bitiş tarihi, departman, unvan, bordro bilgileri, izin durumu, ücret bilgileri, atama bilgileri çalışan pozisyon bilgisi, teslim ve iade tarihleri, görev yeri ve görev tarihi bilgileri, SGK bilgileri, kıdem-ihbar bilgisi, askerlik durumu ve askerlik belgesi, sürücü belgesi, işe giriş / çıkış kayıtları (çalışan mesai saat bilgileri), AGİ bilgileri (Aile bildirim formu), referanslar, kişiye atanmış numara, kart kullanım bilgisi
Mesleki Deneyim Okul bilgisi, lisans derecesi, diploma, öğrenim durumu, öğrenci belgesi ve mezuniyet bilgisi Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Özel Nitelikli Kişisel Veri Sağlık raporu ve diğer sağlık bilgileri, çalışabilirlik raporu, boy, kilo, önceki sigorta poliçe bilgileri, özel sağlık sigortası zeyilname bilgileri, kan grubu Sizlerden aldığımız açık rızanız
Biyometrik Veri Parmak izi Sizlerden aldığımız açık rızanız
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kaydı Sizlerden aldığımız açık rızanız
İşlem Güvenliği Pc/e-posta/sistem ve uygulama kullanıcı işlem bilgileri, internet trafik verileri (ağ hareketleri, URL bilgileri, IP adresi, MAC adresi ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri, siteye ilişkin geçmiş kullanım bilgileri, erişim saati, protokol tipi, protokol boyutu), Şirket ağlarına bağlantı esnasında log kayıtları, lokasyon, internet kullanım bilgileri Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması
Görsel ve İşitsel Kayıtlar CCTV kayıtları İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş çıkış bilgileri, CCTV kayıtları İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Diğer Acil durumda ulaşılacak kişi bilgisi ve yakınlık derecesi, aile ve yakın bilgisi, irtibat kişisi. çocuk sayısı, eş meslek bilgisi, araç ve cihaz tahsis bilgileri, önceki sigorta poliçe bilgileri Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıHukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar izlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar Sizlerden/ilgili kişiden aldığımız taahhütname metni
STAJYER
Kimlik Bilgisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik bilgileri (cüzdan seri no, aile sıra no ve diğerleri), doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, uyruk, Kişiye atanmış numara, staj raporunda yer alan performans bilgileri ve staj detaylar, askerlik durumu, sürücü belgesi, eğitim bilgisi, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, iş tecrübesi, kurs/seminer/ sertifika / ödül ve takdir bilgisi, kart kullanım bilgisi, İletişim bilgisi (telefon numarası ve e-posta adresi) Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
Özlük ve Mesleki Deneyim Bilgisi
İletişim Bilgisi
İşlem Güvenliği Pc/e-posta/sistem ve uygulama kullanıcı işlem bilgileri, internet trafik verileri (ağ hareketleri, URL bilgileri, IP adresi, MAC adresi ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri, siteye ilişkin geçmiş kullanım bilgileri, erişim saati, protokol tipi, protokol boyutu), Şirket ağlarına bağlantı esnasında log kayıtları, lokasyon, internet kullanım bilgileri Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması
Biyometrik Veri Parmak izi Sizlerden aldığımız açık rızanız
Görsel ve İşitsel Kayıtlar CCTV kayıtları, fotoğraf İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş çıkış bilgilerinin alınması, CCTV kayıtları, Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bu metin kapsamında ilgili kişilerin kişisel verileri, yukarıdaki genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

ÇALIŞAN
Kimlik Bilgisi Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi; Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi; Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Kimlik Bilgisi İletişim Bilgisi Özlük ve Mesleki Deneyim Bilgisi Finans Bilgisi Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi;
Kimlik Bilgisi Özlük ve Mesleki Deneyim Bilgisi Erişim yetkilerinin yürütülmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemlerinin yürütülebilmesi;;
Kimlik Özlük Bilgisi Finans Bilgisi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; Ücret Politikasının Yürütülmesi;
Kimlik Bilgisi İletişim Bilgisi Özlük Bilgisi İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemlerinin yürütülebilmesi;
Kimlik Bilgisi Finans Bilgisi Mesleki deneyim Bilgisi İç denetim/ soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
Kimlik Bilgisi İletişim Bilgisi Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi;
Kimlik Bilgisi İletişim Bilgisi Özlük Bilgisi Finans Bilgisi İş faaliyetlerinin yürütülmesi
Özlük Bilgisi Mesleki Deneyim Bilgisi Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi;
İletişim Bilgisi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Özlük Bilgisi Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi;
Finans Bilgisi Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi;
Sağlık Bilgileri Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi; Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Biyometrik Veri Fiziksel mekan güvenliğinin temin Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
İşlem Güvenliği Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi Erişim yetkilerinin yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Hukuki İşlem Bilgisi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Pazarlama Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
Lokasyon İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
Müşteri İşlem Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fiziksel mekan güvenliğinin temin Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi;
Fiziksel Mekan Güvenliği Fiziksel mekan güvenliğinin temin Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi;
Diğer (Aile Birey ve Yakın Bilgileri, Yan Haklar ve Menfaatler) Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesiHukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi/ İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesiİş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimiPerformans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemlerinin yürütülebilmesi
STAJYER
Kimlik Bilgisi Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması İş faaliyetlerinin yürütülmesi İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgisi Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması İş faaliyetlerinin yürütülmesi İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Özlük Bilgisi Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi; İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi; İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi; Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Mesleki Deneyim İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi; Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi; Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlem Güvenliği Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi Erişim yetkilerinin yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Biyometrik Veri Fiziksel mekan güvenliğinin temin Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fiziksel mekan güvenliğinin temin Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi;
Fiziksel Mekan Güvenliği Fiziksel mekan güvenliğinin temin Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi;
Diğer (Aile Birey ve Yakın Bilgileri, Yan Haklar ve Menfaatler) Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan çalışan ve stajyer kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak (yurt içinde) iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari makamlar ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

İlgili Kişi Grubu Aktarım Amacı
Çalışan Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması; Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi Organizasyon ve etkinlik yönetimi Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemlerinin yürütülebilmesi Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
Stajyer Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Tarafınızca verilmiş olan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin yurt dışına hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda örnek olarak belirtilmiştir.

Stajyerlerimizin kişisel verileri aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için yurt dışındaki tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Çalışanlarımızın verileri aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için yurt dışındaki tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza edilmekte olup bu azami sürelere örnekler aşağıdaki gibidir:

Veri Kategorisi Saklama Süresi Hukuki Dayanağı
Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, lokasyon bilgisi, özlük bilgisi, hukuki işlem bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, aile bireyleri kimlik bilgisi, diğer (sigorta bilgisi ve yan haklar ve menfaatler bilgisi, aile yakınları kimlik bilgisi, aile bireyleri iletişim bilgisi, aile yakınları eğitim bilgileri gibi) Çalışan/stajyer ile sözleşmesel ilişki süresince ve sona erdikten itibaren 15 yıl 4857 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun.
Sağlık bilgileri Çalışan/stajyer ile sözleşmesel ilişki süresince ve sona erdikten itibaren 15 yıl 6331 sayılı Kanun.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kişinin kayda alınmasından itibaren 30 gün
Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin bilgiler Çalışan/stajyer ile sözleşmesel ilişki süresince ve sona erdikten itibaren 10 yıl 6098 Sayılı Kanun
İşlem güvenliği bilgisi 24 ay 5651 sayılı Kanun (m. 6/1.b)

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; resmi telefon hattı olan “+90 (501) 037 95 01” numarası üzerinden başvurarak gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Telefon üzerinden gerçekleştirilen taleplerde, ardından diğer usullere uygun bir başvuru yapılması için yönlendirme yapılacaktır.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu Global Media Yayın Platformları A.Ş. Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni’ni eksiksiz bir şekilde okuyup anladığımı beyan ederim.